statut

STATUT FUNDACJI DLA FILMU I FOTOGRAFII

 

 

 

I.      Postanowienia ogólne.

 

 

§1

Fundacja nosi nazwę Fundacja dla Filmu i Fotografii i zwana jest dalej „Fundacją”.

 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

 

§ 3

 

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 4

 

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 2013-11-19 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 5

 

Fundatorami Fundacji są: Anna Adamkiewicz, Justyna Budzik, Natalia Gruenpeter, Agata Hofelmajer-Roś.

 

§ 6

 

Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy w sprawach kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

 

II.    Cele i zasady działalności statutowej.

 

 

§ 7

 

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez realizację następujących celów:

–         wspieranie kultury i sztuki w Polsce i na świecie;

–         wspieranie twórców młodego pokolenia zarówno profesjonalnych, jak i amatorów;

–         tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;

–         wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;

–         pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury;

–         inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;

–         stworzenie interdyscyplinarnej platformy spotkania dla różnych nauk humanistycznych i dziedzin pokrewnych, w szczególności dla: fotografii, filmoznawstwa, socjologii, etnografii, antropologii, teatrologii, sztuk audiowizualnych, designu;

–         wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;

–         promocja młodych talentów;

–         promocja niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych i nowych zjawisk w kulturze;

–         działanie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;

–         rozwój edukacji wizualnej dzieci i młodzieży;

–         promocja i organizacja wolontariatu;

–         integracja środowisk akademickich;

–         integracja środowisk artystycznych i biznesowych;

–         integracja i reintegracja zawodowa, jak również społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także osób niepełnosprawnych;

–         rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich;

–         nawiązywanie współpracy międzynarodowej w obszarze kultury i sztuki;

–         działania na rzecz sztuki i artystów działających w przestrzeni miejskiej;

–         rozwój miast i układów urbanistycznych;

–         promocja architektury.

 

§ 8

 

 1. Fundacja realizuje powyższe cele przez:

–         pomoc w realizacji projektów artystycznych;

–         fundowanie stypendiów dla twórców;

–         fundowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą;

–         organizowanie wszelkich wydarzeń związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki;

–         organizowanie konkursów twórczości dla umożliwienia rozpowszechniania przedsięwzięć artystycznych;

–         działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury;

–         produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych;

–         realizację projektów na obszarach poprzemysłowych;

–         działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w szczególności poprzez działania artystyczne;

–         prowadzenie badań z zakresu kultury i sztuki w Polsce i na świecie;

–         prowadzenie programów stypendialnych i szkoleniowych;

–         działania wyrównujące szanse grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;

–         współpracę z administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi;

–         współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami kultury;

–         opiekę nad zabytkami i budynkami o znaczeniu historycznym;

–         organizowanie i udział w publicznych wydarzeniach kulturalnych (szeroko pojęta działalność na rzecz kultury);

–         prowadzenie działalności promocyjnej oraz reklamowej dla realizacji celów statutowych Fundacji;

–         inicjowanie działań twórczych w przestrzeni miejskiej;

–         prowadzenie konsultacji społecznych;

–         sporządzanie raportów z prowadzonych badań;

–         działania rzecznicze w obronie wartości intelektualnej twórców;

–         działania rzecznicze w zakresie roli kultury.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

 

§ 9

Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

 

§ 10

 

Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

 

§ 11

 

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 

 

 

III.   Majątek fundacji i prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

§ 12

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działania Fundacji.
 2. Fundusz założycielski fundacji stanowi kwota 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) wniesiona przez Fundatorów, wymieniona w akcie notarialnym.
 3. Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności Fundacji są w szczególności przychody uzyskane z:

–         odpłatnej działalności statutowej;

–         prowadzonej działalności gospodarczej (pod warunkiem zarejestrowania działalności gospodarczej w przyszłości);

–         darowizn, spadków, zapisów testamentowych;

–         dochodów uzyskanych z majątku Fundacji, takich jak: odsetki z rachunków bankowych, odsetki z lokat kapitałowych, dochody z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, dochody z nieruchomości i praw majątkowych, dochody z uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach gospodarczych;

–         środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, loterii i sponsoringu;

–         nawiązek sądowych;

–         imprez charytatywnych i aukcji;

–         dotacji celowych, grantów, subwencji, usług zlecanych przez Skarb Państwa, organy administracji państwowej i jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Fundacja może ubiegać się o dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy zagranicznych i międzynarodowych do realizacji celów statutowych.

 

§ 13

 

Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie i administrowanie funduszami pieniężnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi prawami majątkowymi.

 

§ 14

 

Osobom powiązanym z Fundacją zabrania się:

–         udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, w stosunku nadrzędności lub podrzędności służbowej, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

–         przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

–         wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

–         zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 15

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz odpłatną działalność pożytku publicznego – z zastrzeżeniem, że wszelkie nadwyżki przychodów nad kosztami są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
 2. Fundacja może w przyszłości założyć działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych dla finansowania działalności statutowej.

 

§ 16

 

Fundacja może posiadać udziały spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych.

 

§ 17

 

 1. Zarząd może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć.
 2. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym.

 

§ 18

 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

 

 

IV.   Władze Fundacji.

 

 

 1. A.    Zarząd Fundacji.

 

 

§ 19

 

 1. Władzę nad Fundacją sprawuje Zarząd Fundacji, który jest organem kierującym działalnością Fundacji, zarządzającym jej majątkiem oraz reprezentującym ją na zewnątrz.
 2. Do zadań oraz kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

–         realizacja celów statutowych;

–         opracowywanie oraz zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

–         sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji;

–         sporządzanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Fundacji;

–         sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

–         przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

–         ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;

–         kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

–         składanie corocznych sprawozdań z działalności przed ministrem właściwym w sprawach kultury i dziedzictwa narodowego;

–         podjęcie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

 1. Zarząd ma prawo powołać organ doradczy w postaci Rady Fundacji, wspomagający działalność statutową Fundacji, jak również Rady Projektowe dedykowane konkretnym Projektom realizowanym przez Fundację.

 

§ 20

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Wyłącznie Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego Zarządu Fundacji i spośród nich zostaje wyznaczony pierwszy Prezes Zarządu na podstawie głosowania zwykłą większością głosów. Kolejny Prezes wybierany jest spośród członków Zarządu również poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
 3. Prezes Zarządu jest uprawniony do:

–         powoływania członków Zarządu;

–         odwoływania członków Zarządu.

 1. Pierwszy skład Zarządu ustala się na trzyletnią kadencję. Członków Zarządu następnych kadencji powołuje Prezes na okres trzech lat.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

–         śmierci członka Zarządu;

–         rezygnacji złożonej na piśmie;

–         odwołania z pełnienia funkcji.

 1. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, jego rezygnacji złożonej na piśmie lub w przypadku jego odwołania – nowego Prezesa wybierają spośród siebie członkowie Zarządu. Mandat nowego Prezesa wygasa wraz upływem bieżącej kadencji Zarządu.
 2. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 21

 

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu. Postanowienie to nie wyłącza możliwości podziału między członków Zarządu rodzaju spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Posiedzenia Zarządu będą protokołowane i wciągane do księgi protokołów.

 

§ 22

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu.
 2. W przypadku gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
 4. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

 

§ 23

 

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

§ 24

 

 1. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
 2. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

 

 

 1. B.    Rada Fundacji.

 

 

§ 25

 

 1. Zarząd może powołać Radę Fundacji, zwaną dalej Radą. W przypadku powołania Rady Fundacji będzie ona sprawowała funkcje doradcze.
 2. Rada Fundacji uprawniona będzie w szczególności do:

–         inicjowania działania Fundacji poprzez składanie projektów działań Zarządowi;

–         opiniowania na wniosek Zarządu projektów działań Fundacji;

–         opiniowania i doradzania w sprawach związanych z oceną artystyczną projektowanych działań.

 1. Zarząd może powołać również Radę Artystyczną lub Radę Programową dla konkretnego Projektu przewidzianego przez Fundację, zwaną Radą Projektową. Zarząd wraz z powołaniem Rady ustala także w osobnym akcie wewnętrznym szczegółowe kompetencje oraz sposób obradowania Rady z uwzględnieniem celu jej powołania i specyfiki funkcjonowania.
 2. Fundacja może mieć kilka organów doradczych jednocześnie, funkcjonujących jako Rady Fundacji, Rady Programowe czy Rady Artystyczne.

 

§ 26

 

 1. Rada Fundacji składać się będzie z co najmniej trzech członków, bez ograniczeń powyżej tej liczby.
 2. Członkiem Rady Fundacji może zostać osoba zasłużona dla kraju, w szczególności zaś dla kultury polskiej. W wyjątkowych sytuacjach członkami Rady mogą być także obcokrajowcy zasłużeni dla rozwoju społeczeństw oraz kultury europejskiej, jak i światowej.
 3. Członkowie Rady Fundacji powoływani i odwoływani będą przez Zarząd Fundacji. Skład pierwszej Rady Fundacji określi Zarząd. Uchwała Zarządu w sprawie wyboru lub odwołania członków Rady Fundacji wymaga jednogłośnej uchwały podjętej w głosowaniu Zarządu. Rada Fundacji może proponować Zarządowi kandydatury do Rady Fundacji.
 4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie Fundacji.
 5. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot udokumentowanych wydatków, jeżeli zostały one poniesione w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Fundacji.

 

 

 

V.    Zmiany statutu Fundacji i postanowienia końcowe.

 

 

§ 27

 

Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów Fundacji, w trybie głosowania jednomyślnego.

 

§ 28

 

Zarząd może zdecydować w trybie głosowania jednomyślnego o połączeniu z inną fundacją dla efektywnego realizowania celów Fundacji.

 

§ 29

 

 1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

 

§ 30

 

Niniejszy statut został przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji i staje się dokumentem obowiązującym z dniem 2015-06-30.